මෙම නොමිලේ ලබා දෙන Free Online Class කොටසින් අපගේ Online e Learning System එක පිලිබදව අවබෝදයක් ගතහැක. ඔබට මෙහිදී උගන්වනු ලබන Videos කිහිපයක් පරිශීලනය කරන්න ලබා දී ඇත. 

ඔබ අපගේ online class එකට ලියාපදිංචිවීමෙන් පසුව A /L 2020 | A /L 2021 | A /L 2021 යන පංති වලට සහබාගි විය හැක.