අපගේ නවතම Online Econ පන්තියට ඔබව ආදරයෙන් පිලිගනවා ඇති අතර ඔබට සියලුම අද්‍යාපන කටයුතු පහසුවෙන් තම නිවසේ සිට හැදෑරීමට මෙම අවස්ථාව මහගු පිටුවලක් වනු ඇති බව මගේ දැඩි විස්වාසයි. 

- ප්‍රසාද් ජයසිරි.


අපගේ නවතම Online Econ පන්තියට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නා අතර ඔබට සියලුම අද්‍යාපන කටයුතු පහසුවෙන් තම නිවසේ සිට හැදෑරීමට මෙම අවස්ථාව මහගු පිටුවලක් වනු ඇති බව මගේ දැඩි විස්වාසයි. - ප්‍රසාද් ජයසිරි. 

අපගේ නවතම Online Econ පන්තියට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නා අතර ඔබට සියලුම අද්‍යාපන කටයුතු පහසුවෙන් තම නිවසේ සිට හැදෑරීමට මෙම අවස්ථාව මහගු පිටුවලක් වනු ඇති බව මගේ දැඩි විස්වාසයි. - ප්‍රසාද් ජයසිරි. 

අපගේ නවතම Online Econ පන්තියට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නා අතර ඔබට සියලුම අද්‍යාපන කටයුතු පහසුවෙන් තම නිවසේ සිට හැදෑරීමට මෙම අවස්ථාව මහගු පිටුවලක් වනු ඇති බව මගේ දැඩි විස්වාසයි. - ප්‍රසාද් ජයසිරි.